ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

การอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์จากโฆษณา เล่ม 5
หมวด : -
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 50
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : จุดประสงค์ของการเรียนรู้ ๑. เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์เนื้อหาและตอบคําถามจากการอ่านโฆษณาได้ ๒. เพื่อให้นักเรียนสรุปประเด็นความรู้จากการอ่านโฆษณาได้ ๓. เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากการอ่านโฆษณาได้